Độ ổn định pH nhà sản xuất mã hs ferro silic canxi