tỷ lệ bảo vệ từ tính ferro silic hôm nay cho chế phẩm