cách tốt nhất để loại bỏ silicone khỏi giá kim loại