Tính ổn định hóa học tốt sử dụng than cốc dầu mỏ graphit hóa trong kho