Hàm lượng lưu huỳnh thấp ferro silico cho Nodularization của gang