Các silicone ổn định hóa học và canxi cacbonat kết tủa