cải thiện khả năng đúc ferro photpho phản ứng với pyrit để bán