sic kết tinh lại được sử dụng trong bóng bán dẫn hiệu ứng trường