Ổn định hóa học giá than cốc dầu mỏ nung của Trung Quốc