Tính chất sắt từ nguyên liệu để sản xuất ferro silic