Than cốc nung ổn định hóa học sử dụng cho các thành phần công nghiệp khác