Nhà máy có hành vi trơ đối với quá trình Nodularization gang