Tính chất sắt từ đặc điểm kỹ thuật ferro silic cho chế phẩm