Tăng sức mạnh nhà máy sản xuất than cốc dầu khí graphit hóa trong kho