Độ dẫn điện than cốc dầu hỏa nung từ nhà máy lọc dầu cho má phanh