Hàm lượng carbon cao than cốc dầu mỏ nung cao cho pin