Kiểm soát tính thấm từ tính giá thị trường hiện tại của báo giá ferro silicon