Hàm lượng tro thấp thành phần than cốc dầu mỏ nung trong kho