Hàm lượng tro thấp Trung Quốc nung than cốc dầu mỏ 15mm