Các nhà sản xuất silic ferro hành vi trơ trong báo giá Trung Quốc