Tăng sức mạnh khối than chì làm bằng báo giá than cốc dầu mỏ