Dễ dàng hình thành hợp kim silico mangan carbon cao để khử lưu huỳnh