Công thức phân tử ferro silic có điểm nóng chảy cao để khử lưu huỳnh