Hành vi trơ nguyên liệu để sản xuất ferro silic sản xuất tại Trung Quốc