Điểm nóng chảy cao bao nhiêu ferro silic cho gang cho các ứng dụng đúc