Tính chất sắt từ là nhà sản xuất nguy hiểm của ferro silic