Than cốc dầu mỏ nung 1-5mm có giá trị nhiệt cao cho ngành công nghiệp nhôm