Nhà máy sản xuất than cốc dầu mỏ có hàm lượng Nitơ thấp cho ngành Thép