Mật độ khối lượng lớn ferro silic có độ cứng vừa phải để khử lưu huỳnh