Quả cầu kiểm soát tính thấm từ tính ferro silicon cho quá trình khử lưu huỳnh