cải thiện tính lưu động ferro phốt pho 2 x 1 2 trong kho