Kiểm soát tính thấm từ tính ferro silicon cách tạo ra quá trình khử lưu huỳnh