hành vi trơ nhà cung cấp silic ferro ở Ấn Độ cho hợp kim