cải thiện tính lưu động mã hs phốt pho sắt cho sản xuất hợp kim