Thông lượng dẫn nhiệt ferro silic cho gang cho chế phẩm