Độ ổn định hóa học cpc than cốc dầu mỏ nung cho các sản phẩm carbon