Kiểm soát tính thấm từ sử dụng ferro silic để khử lưu huỳnh