Than cốc nung có hàm lượng lưu huỳnh thấp cho điện cực than chì