Chống lại quá trình oxy hóa ferro silic giá ở Mỹ để khử lưu huỳnh