Hành vi trơ nhà cung cấp ferro silic ở Ấn Độ cho hợp kim