Tính chất sắt từ nguyên tử hóa nhà máy ferro silic 15