Tính chất sắt từ ferro silic giá mỗi kg ở các nhà sản xuất Ấn Độ