Hàm lượng cacbon cao than cốc dầu mỏ nung mã hs cho má phanh