Sử dụng silic ferro trọng lượng riêng cao cho hợp kim