sd Eastern bhutan ferro silicon p ltd cho quá trình tạo hạt của gang