Các nhà sản xuất than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng tro thấp ở orissa