Tăng cường độ nhà máy than cốc dầu mỏ hàm lượng siêu thấp