Tính chất từ tính nhà cung cấp phôi mangan cho hàn