Mật độ silic ferro trọng lượng riêng cao trong kho