Độ dẫn điện than cốc dầu mỏ nung là mã cho chất bôi trơn